fbpx

မၤစၢၤဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်ဃးဒီးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်

ကွၢ်တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤ

ပမ့ၢ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိပညိၣ် ပပာ်လုပာ်ပှ့ၤဟံၣ်ဖိဃီ

ဖိဃီဖိခဲလၢာ်ဒီးပာ်အဝဲသ့ၣ်ဆိ

1

လၢတလဲလိာ်ဒ်သိးအကဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါသ့

ပမ့ၢ်ပှၤလၢမၤညီညီတၢ်သ့ၣ် ဒ်သိးဟ့ၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်လိၤဘၣ်ကလၢပှဲၤ

လၢအပာ် ဖျါ ထီၣ် အတၢ် သး ဂဲၤ

ပမ့ၢ်ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢအကံၢ် အစီဂ့ၤ ဒိၣ် မးလၢ တၢ် လၢဂ့ၤ ဒိၣ် န့ၢ် ဒံးအတၢ်မၤသးလၢခ့ ဒီးတၢ်အဒိၣ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၤၣ်

w

လၢအမၤဃုာ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီ

ပမၤသကိးတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲခိၣ်သ့တၢ်ရဲလိၤ အဂၤဒီးဃုာ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိဒ်က မၤလီၤတံၢ်သပှၢ်ပှၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖ

တၢ် တဲဖျါအဂ့ၢ် အကျိၤ လီၤ တံၢ် လီၤ ဆဲး

ပ ဖံး တၢ် မၤ တၢ် လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တၢ် တီတၢ် လိၤဒီးမ့ၢ် အိၣ် ဖျါ တြၢၢ် က လာ်လၢပ တၢ်ဘၣ် ထွဲခီဆၢလိာ် အသး ယၢ်ခီယၢ်ခီ

လၢအဒီသဒၢသ

ပသုး ထီထီၣ်တၢ်အိၣ်တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ဒီးပကတီၢ်ပၣ်ဟံၣ်ဖိဃီၤဖိလၢခါဆူညါအဂီၤ

ပမ့ၢ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိပညိၣ် ပပာ်လုပာ်ပှ့ၤဟံၣ်ဖိဃီ

ဖိဃီဖိခဲလၢာ်ဒီးပာ်အဝဲသ့ၣ်ဆိ

1

လၢတလဲလိာ်ဒ်သိးအကဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါသ့

ပမ့ၢ်ပှၤလၢမၤညီညီတၢ်သ့ၣ် ဒ်သိးဟ့ၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်လိၤဘၣ်ကလၢပှဲၤ

လၢအပာ် ဖျါ ထီၣ် အတၢ် သး ဂဲၤ

ပမ့ၢ်ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢအကံၢ် အစီဂ့ၤ ဒိၣ် မးလၢ တၢ် လၢဂ့ၤ ဒိၣ် န့ၢ် ဒံးအတၢ်မၤသးလၢခ့ ဒီးတၢ်အဒိၣ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၤၣ်

w

လၢအမၤဃုာ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီ

ပမၤသကိးတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲခိၣ်သ့တၢ်ရဲလိၤ အဂၤဒီးဃုာ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိဒ်က မၤလီၤတံၢ်သပှၢ်ပှၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖ

တၢ် တဲဖျါအဂ့ၢ် အကျိၤ လီၤ တံၢ် လီၤ ဆဲး

ပ ဖံး တၢ် မၤ တၢ် လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တၢ် တီတၢ် လိၤဒီးမ့ၢ် အိၣ် ဖျါ တြၢၢ် က လာ်လၢပ တၢ်ဘၣ် ထွဲခီဆၢလိာ် အသး ယၢ်ခီယၢ်ခီ

လၢအဒီသဒၢသ

ပသုး ထီထီၣ်တၢ်အိၣ်တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ဒီးပကတီၢ်ပၣ်ဟံၣ်ဖိဃီၤဖိလၢခါဆူညါအဂီၤ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ပိာ်မုၣ်, ဖိသၣ်ဆံး, ဒီးဖိသၣ်တဖၣ် (WIC)

WIC ဟ့ၣ်နီၤလီၤမၤစၢၤတၢ်အီၣ်အတၢ်ကဲဘျုး, တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်သိၣ်လိ ဒီးတၢ် ဒုးအီ နုၢ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကမၤစၢၤပှၤ မိၢ်ဒၢတဖၣ်, ဖိသၣ်ဆံး, ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ် 5 နံၤဆူအဖၢလာ် ဒံးအကပှဲၤဒီး တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ ဒီးဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၢ်လီၤၣ်

တၢ်လၢပမၤတဖၣ်
 • – တၢ်အီၤန့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ
 • – တ ၢ်ဆီၣ် ထွဲ လၢတၢ်မၤ စၢၤတၢ်ဒုး အီနု
 • တၢ်အိၣ်ဆူအိၣ်ချ့တၢ် သမံသမိး တၢ်
တၢ်လၢပမၤတဖၣ်
 • – ဟံၣ်ဖိဃီဖိ လံာ် ဟံး ဃာ်
 • – မိပၢ်လၢအသီအတၢ် ဆဲး လီၤ မံၤ
 • After School Programs

Youth Development Program

ပှၤသးစၢ်အတၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ကယီကယီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲမၤသကိးတၢ် ဒီးကၠိ,ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒီး ပှၤ လၢပခိၣ် ပဃၢၤ ခဲလၢာ် ဒံးကဟ့ၣ်နီၤမၤစၢၤတၢ်မၤ ဒိၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်လိတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်, လၢအအိၣ် ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲး လၢခိၣ် ဃၢၤ တၢ် အိၣ် သး ,ဖဲ အ ဖၢ မုၢ် မၤစၢၤဝဲလၢကသူၣ်ထီၣ်ပှၤတဝၢ လၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၢ်လီၤၣ်

Behavioral Health Program

တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ မၤ ဆူၣ် ထီၣ် အ ဂံၢ် အ ဘါလၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးပှၤသးစၢ် ခီဖျိနီၤကစၢ်တဂၤ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ် ကူစါ ယါ ဘျါ နီၢ် ခိအတၢ် ကီတၢ်, တၢ် သူၣ်ထီၣ်တၢ်သ့ဖံး သ့မၤ, တၢ် ဆှၢထီၣ် တၢ် ဆူညါ တတီၤ ဒီး တၢ် တဲစၢၤ တၢ်န့ၢ်လီၤၣ်

တၢ်လၢပမၤတဖၣ်
 • – တၢ် ကူစါ ယါ ဘျါ နီၢ် ခိအတၢ် ကီတၢ် ခဲမ့တမ့ၢ် တၢ် ဆူး တၢ် ဆါ
 • – ပှၤတဝၢအတၢ်စံးဆၢ
 • – မၤဂံၢ်ထီၣ်တနံၤတနံၤအတၢ်အိၣ်မူ
တၢ်လၢပမၤတဖၣ်
 • – တၢ်ဟ့ၣ်ကဒါ က ့ၤစ့လၢတၢ်အီၣ် အပှ့ၤ
 • – တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂ့ၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်ကူဘါကူသ
 • – တၢ်တၢၣ်ပီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်သကိးတၢ်

ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ

ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲတၢ်ကျဲ(ဃဃၠP) ဟ့ၣ် ကဒါ က့ၤ စ့ဆူၣ်ပှၤလၢအ ဟ့ၣ် မၤ စၢၤ တၢ်လၢပှၤကွဲထွဲဖိသး လၢဟံၣ်ပူ တဖၣ်လၢအဟ့ၣ်အီၣ်ဖိသးတၢ်အီၣ်လၢန့ၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်ဘါန့ၢ်လီၤၣ်

တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤဟံၣ်ဃီဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၢၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

တၢ် ဆီလီၤ ပာ် လီၤ ဟံၣ် ဃီဒီးတၢ်ဆီထွဲအတၢ်ဟ့ၣ် တၢ် မၤ စၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲဟ့ၣ်နီၤ မၤ ထဲသိး လိာ် အသးလၢ တၢ် ပာ် ဂံၢ် ပာ် ဘါ ဒီ းတၢ်ကွဲထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒံးတြီသ ဒၢ တၢ် နးတၢ်ဖှှီၣ်အကတီၢ်လၢတၢ်ဆီလီၤ ပာ် လီၤ ဟံၣ် ဃီဒီးပာ်ဃဖိသၣ်တဖၣ်ပှဲၢ် ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲ ဒီးလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဟံၣ်ပူလီၤၣ်

တၢ်လၢပမၤတဖၣ်
 • – ဟံၣ်လဲတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ထီၢ်ထီၣ်လံာ်တဖၣ်
 • – တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤမံၤ တၢ် ပၢဆှၢရဲၣ် ကျ
 • – တၢ်စိထွဲၢ်လၢတၢ် ဆီ တ လဲ အ က တီၢ်

တၢ်လၢ ပှၤ စူး ကါတၢ်တဖၣ်န့ၢ်တဲဘၣ်ဃး ဒီးပှၤ

လီၤ ကမၢကမၣ်

နမ့ၢ်ပှၤလၢလီၤကမၢကမၣ် ဒီးယတဆၢလၢပှၤတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤကကဲပှၤမၤစၢၤယၤတၢ်ဂ့ၢ်ဘါ, နမ့ၢ်ပှၤလၢအသးဂ့ၤဒီးဃံလၤန့ၢ်လီၤ

 

“တၢ်ဘျုး”

ဆူ Ms. Patty, တၢ်ဘျူးလၢနတၢ်သိလိၣ်ယကျဲလၢကမၤစၢၤယၤလၢယတမၤစယသးဘၣ်ဒီးပခုၣ်ယသးယစၢမုၣ်လလၢယကထံၣ်နၤခါဆူညါ,ယအဲၣ်ကထီၣ်ပှၤမၤစၢၤတၢ်ဒံးသိးနၤ

 

ပာ် လုၢ် ပာ် ပှ့ၤတၢ်ခဲလၢာ်

ယပာ်လုၢ်ပာ် ပှ့ၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢနမၤလၢယဂီၢ် ဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၢ်လီၤ

 

“ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်”

မ့တမ့ၢ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဘၣ်န့ၢ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယကဘၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်ဘၣ်ၣ်