fbpx

ဘၣ်ဃးဒီးပှၤ

မၤစၢၤဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်ဃးဒီးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ် မၤ စၢၤ လၢအဂ့ၤ ဒိၣ် မး တၢ် မၤ ဂ့ၤ အါ ထီၣ် တမံၤအတၢ် တိာ် ကျဲၤ

ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ,ဖိသၣ်အီနုၢ်,ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်

ကွၢ်ကီက့ၢ် ၂ဝ၁၈ အတၢ်ပာ်ဖျါ

ပှၤသးစၢ်အတၢ် ဒိၣ်ထီၣ်

ကွၢ်ကီက့ၢ် ၂ဝ၁၈ အတၢ်ပာ်ဖျါ

Behavioral Health Program

ကွၢ်ကီက့ၢ် ၂ဝ၁၈ အတၢ်ပာ်ဖျါ

ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ

ကွၢ်ကီက့ၢ် ၂ဝ၁၈ အတၢ်ပာ်ဖျါ

ပှၤ က ညီ အ ဂံၢ် အ ဘါ

ကွၢ်ကီက့ၢ် ၂ဝ၁၈ အတၢ်ပာ်ဖျါ

တၢ် ကဲခိၣ် ကဲနၢ်အဖု

Dennis Hoffman

လၢအဘၣ် ဃး ဒီး တၢ် ပၢဆှၢရဲၣ် ကျဲၤ တၢ်

Gretchen Thornburg

တၢ် ဖံးတၢ် မၤ ဒီးတၢ် ဖီၣ် တိၢ် ဖီၣ် စ့ပှၤ ပၢဆှၢတၢ်

Shayne Pearson

ပှၤ အခိၣ်လၢပၢဆှၢတၢ်

JOANNA DONOHOE

Human Resources Director

Kayla Abel

တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲလီၤ ပၢဆှၢတၢ်မူ ဒါခိၣ် ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ, ဖိ သၣ် အီ နုၢ်, ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်

HELEN DOUGHERTY

တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲလီၤ ပၢဆှၢတၢ်မူ ဒါခိၣ်လၢ ပှၤကညီသကဲပဝာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံ

Megan Evenson

ပှၤပၢဆှၢတၢ် လၢ ပှၤသးစၢ်အတၢ် ဒိၣ်ထီၣ် ဒီး ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ

Sarah McMaster

တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲလီၤ ပၢဆှၢတၢ်မူ ဒါခိၣ်လၢ ပှၤသးစၢ်အတၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ကယီကယီ

Nicole Busboom

တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲလီၤ ပၢဆှၢတၢ်မူ ဒါခိၣ်လၢ ပှၤသးစၢ်အတၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ကယီကယီ

Leslie Bitenieks

တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲလီၤ ပၢဆှၢတၢ်မူ ဒါခိၣ်လၢ တၢ် ဆီလီၤ ပာ် လီၤ ဟံၣ် ဃီဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၢၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

တၢ်ကရၢကရိအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ

ဖဲ 1891, ပှၤကမျၢၣ်လၢအနီၢ်ဂံၢ်ဆံးအပှၤတဝၢအခိၣ်အနၢ်လၢ ူငညခသူညယ Nနဘမaျုaယ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကရၢကရိလၢအကမၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လီၤ ဖဲန့ၢ်အခါ, ဘၣ်တၢ်ကိးအီၣ် ဒ် ဃ့aမငအပ ှ့မါaညငဖaအငသည ှသခငနအပယ အသိးအဝဲအိၣ်ဒိးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ပညိၣ်လၢကမၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့ဒီးမၤစၢၤပှၤတဂၤစုာ်စုာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤလၢအိၣ်ဒီးအကရုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ တၢ်ကရၢကရိအံၤမၤတၢ်လၢ ပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်ဒီးပှၤလၢအဒိးန့ၣ်တၢ် အဘၢၣ်စၢၤလီၤၣ် လၢအလီၤခံ, ကရၢအတၢ်ကျဲးစၢးအဃိအမူးကရၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဒိၣ် ထီၣ်ထီထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ နံၣ်တယံာ်ဘၣ်အဆၢကတီၢ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအအိၣ် ဒီးပှၤသးစၢ်ဒီးဖိၣ်ဆံးလၢအ ထီၣ် ကၠိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ

အနံၣ် 125 နံၣ်အတီၢ်ပူၤပခၢၣ်စးကရၢအဝဲအံၤမၤစၢၤဘၣ်ပှၤအါန့ၣ် ဒံးလၢအကထိန့ၣ်လီၤ, ဒ်ပမံၤဒီးပတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဆီတလဲလၢနံၣ်စှၤကိးအပူၤအသိး ပမၤစၢၤဒီးမၤဂ့ၤထီၣ်စ့ၢ်ကီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အတၢ်ပညိၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဂ့ၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ကူဘၣ်ကူသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤၣ် ခဲအံၤပအိၣ် ဒီးပှၤမၤတၢ်ပှဲၤဆၢပှဲၤကတီၢ်ဒီးပှၤမၤတၢ်ဆၢကတီၢ်ခီဖးအါန့ၣ် ဒံး 175 ဂၤလၢကဟ့ၣ်မၤစၢၤပှၤဖဲ Nနဘမaျုaဒျ 85 ဝ့ၢ်ပူၤန့ၢ်လီၤ

1890s

 • 1891- စးထီၣ်တၢ်တိၢ်ပာ်လၢကဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်အီၣ်လၢပှၤအဖှှီၣ်အယာ်လၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အမုၣ်နံၤ ဒီးခရံာ်အိၣ်ဖျဲအမူးသးဖှံ
 • 1895 – စးထီၣ် Wသသိပaမိ ဒ်သိးကကဲထီၣ်တၢ်မၤအိၣ်လၢပှၤဟးလၢခီၣ်ဖိ

1900s

 • 1904 – စး ထီၣ် တၢ်ကရၢကရိအသီအိၣ် ဒီး မူး လီၤ ဆီအစိကတၢလၢ ူငညခသူညဒျ တၢ်အိၣ်သကိးကသံသရၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ Lincoln’s တၢ်အိၣ်သကိးကသံသရၣ်ကွၢ်ပှၤဆါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
 • 1909 – Established a day nursery for working mothers.

1910s

 • 1916 – ဆီၣ် ထွဲမၤ စၢၤ လၢကျိၣ် စ့လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ ဒ်သိးက တြီဆၢထီဒါ တၢ် ပသိၣ် ဆါၣ်
 • 1918 – ဟ့ၣ် ထီၣ်တၢ် တၢ် တိာ် ကျဲၤလၢဝ့ၢ် ဒိၣ် အဂီၢ်လၢတၢ်စးထီၣ် ဒိး လဲပှၤပိာ်မုၣ် ပၢၤ ကီၢ်လၢအဆိလီၤကတၢၢ်န့ၢ်လီၤၣ်

1930s

 • 1937 – စးထီၣ် ဂဲၤ လိာ် မၤ တၢ် ဆူၣ် ဆူၣ် ကလဲာ် လၢတၢ် ရ့လိာ် မၤ သကိး တၢ် တမံၤ ဂ့ၤ တမၠိဂ့ၤအတၢ်မၤ လၢမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးဖိသးတဖၣ်လီၤၣ်
 • 1939 – မၤ ဒိၣ် ထီၣ် အါထီၣ် တၢ် ဒီတဒၢတၢ် ဒီးကွၢ်ထွဲတၢ်ဆါလၢနးဒီး ဘၣ် ဃး ဒီး မဲအတၢ်ဂဲၤလိာ်လၢဖိသးတဖၣ်အဂီၢ်ၣ်

1940-1960s

 • 1945 – မံၤ ဆီတလဲက့ၤလၢ Family Service Association.
 • 1969 – စး ထီၣ် တၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ကယီကယီဖိသၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ

1970s

 • 1972 – Iစး ထီၣ် သီတၢ်အဆိကတၢၢ်တၢ် ကွၢ်ထွဲလၢဟံၣ်ပူၤအတၢ်သိၣ်လိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲလၢ Nebraska, လၢအကဲနီ ၢ်ဂံၢ်သၢလၢထံကီၢ်
 • 1974 – လုၢ် ဖိ Open Door Health Advocacy Center, လၢအ ဟ့ၣ် နီၤ လီၤ မၤ စၢၤ တၢ် ဆှၢခီတၢ် ဆူညါ တတီၤလၢအတလၢနီၤတဘၣ်,
 • 1975 – စးထီၣ်ၣ် ဟ့ၣ် မၤ ဘူၣ် တၢ်ဖိသၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ, တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ် တၢ် တၢၣ် ပီၣ် ဟ့ၣ် ကူၣ် သ ကိး တၢ်, တၢ်သိလိၤဒီး ဟ့ၣ် ကဒါ က့ၤ စ့ ဒံးကမၤလီၤတ့တၢ် တၢ် အီၣ်လၢအန့ၢ် ဂံၢ် န့ၢ် ဘါ ပှၤ ဒီးကိၣ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်တၢ် ဒိး န့ၢ်အီၤလီၤ
 • 1977 – စးထီၣ်ကၠိဟဲထီၣ် တချုးကၠိ ဒီးကၠိ ဝံၤ အလီၢ် ခံဖိသၣ်ကၠိတၢ်အံးထဲွကွၢ်ထဲွအ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲလၢ တီၤ ဖုၣ် ကၠိတဖၣ်န့ၢ်လီၤၣ်
 • 1978 – ပိာ်မုၣ်ယ ဖိသၣ်ဆံးယ ဒီးဖိသၣ်တဖၣ် (WIC) တၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲစးထီၣ်

1980s

 • 1985 – စးထီၣ်တ့ထီၣ် လၢ ခဲ ဂီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲဃုဒီးတၢ်သိၣ်လိအတၢ် ခွဲး ယာ်, လံာ်ရိဒၢးတၢ် ကူၣ် တၢ် ဖး ဒီးလီတဲစိအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ အကျိၤလၢပှၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တဖၣ် ဒီးမိၢ်ပၢ်န့ၢ်လီၤ

2000-2010s

 • 2001 – ဆူ မုၢ် နုာ် တ က ပၤ ပှၤတဝၢအတၢ်သိလိၣ် (CLC) စးထီၣ် ဃုာ် ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဟ့နီၤမၤစၢၤ တၢ်ဒ်သိးတၢ်အခိၣ်အခၢၣ် စး ကရၢ
 • 2006 – ပှၤသးစၢ်အတၢ် မၤ ဒိၣ် ထီၣ် အါထီၣ် တၢ်ရဲတၢ်ကျဲ တချုးကၠိစးထီၣ် ဒီးကၠိဖျါအတၢ် ဆဲး လီၤ မံၤ လဲၤ တ လၢ ကွံာ် ပှၤသးစၢ်အဂၤ ၁ဝဝဝ ဒီးတၢ်ကိၢ် ခါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲအတၢ်သူၣ်ထီၣ်အါန့ၢ်ဒံး ပှၤသးစၢ် ၃ဝဝ န့ၢ်လီၤၣ်
 • 2006 – ပှၤကညီ တၢ် ပာ် သူၣ် ပာ် သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲအံၤ ဟ့ၣ် ကူၣ် ဟ့ၣ် ဖးဖိသၣ်တဖၣ် ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လီၤလၢ နွံ (၇)ဖျၢၣ် Lincoln ကမျၢၢ်ကၠိလီၤ
 • 2007 – ဖိသးအတၢ်အံၤထွဲကွၢ်ထွဲလၢတၢ်အီၤ (CCFP) မၤ စၢၤ 1,484 လၢအဒိး န့ၢ် ဘၣ် လံာ် ပျဲလၢပဒိၣ် လၢတၢ်ကွၢ် ထွဲဖိသၣ်လၢဟံၣ်ဃီအပူဒီးဖိစၣ်အဂၤ 23,327, မၤ လဲၢ် ထီၣ်ဆူနံၣ်ဘြးစ်ကၣ် 84 ကီၢ် ရ့ၣ်န့ၢ်လီၤၣ်
 • 2016 – ဟံၣ်ဖိဃီဖိဟ့ၣ်နီၤမၤစၢၤတၢ်န့ၢ် မၤလၤကပီၤဝဲအနံၤ 125 နံၤလၢတၢ်ဟ့မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢဖိသၣ် ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤၣ်

ပမ့ၢ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိပညိၣ် ပပာ်လုပာ်ပှ့ၤဟံၣ်ဖိဃီ

ဖိဃီဖိခဲလၢာ်ဒီးပာ်အဝဲသ့ၣ်ဆိ

1

လၢတလဲလိာ်ဒ်သိးအကဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါသ့

ပမ့ၢ်ပှၤလၢမၤညီညီတၢ်သ့ၣ် ဒ်သိးဟ့ၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်လိၤဘၣ်ကလၢပှဲၤ

လၢအပာ် ဖျါ ထီၣ် အတၢ် သး ဂဲၤ

ပမ့ၢ်ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢအကံၢ် အစီဂ့ၤ ဒိၣ် မးလၢ တၢ် လၢဂ့ၤ ဒိၣ် န့ၢ် ဒံးအတၢ်မၤသးလၢခ့ ဒီးတၢ်အဒိၣ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၤၣ်

w

လၢအမၤဃုာ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီ

ပမၤသကိးတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲခိၣ်သ့တၢ်ရဲလိၤ အဂၤဒီးဃုာ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိဒ်က မၤလီၤတံၢ်သပှၢ်ပှၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖ

တၢ် တဲဖျါအဂ့ၢ် အကျိၤ လီၤ တံၢ် လီၤ ဆဲး

ပ ဖံး တၢ် မၤ တၢ် လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တၢ် တီတၢ် လိၤဒီးမ့ၢ် အိၣ် ဖျါ တြၢၢ် က လာ်လၢပ တၢ်ဘၣ် ထွဲခီဆၢလိာ် အသး ယၢ်ခီယၢ်ခီ

လၢအဒီသဒၢသ

ပသုး ထီထီၣ်တၢ်အိၣ်တၢ် အိၣ် ဆူၣ် အိၣ် ချ့ဒီးပကတီၢ်ပၣ်ဟံၣ်ဖိဃီၤဖိလၢခါဆူညါအဂီၤ

What it’s like to work on our team:

"Wonderful Team"

I am passionate to work with kids and, at the same time, I have my wonderful team who is helping me a lot. I am fortunate to be part of an amazing team that helps kids and changes lives. Thank you for this opportunity!

"Professional Growth"

My position has provided me terrific opportunities for professional growth. I greatly admire my dedicated, hard-working co-workers and appreciate the opportunity to work alongside them.

"So Thankful"

I absolutely love my job and being able to work with children is something I enjoy doing! My supervisor and co-workers are amazing and just all around am so thankful to work for Family Service Lincoln.

"Great Opportunity"

As a college student, Family Service Lincoln allows a great opportunity to work with kids (which builds a professional experience) while working around your class schedule. It is so unbelievably nice to not be limited to work in retail or the food industry just because I am a student.

What it’s like to work on our team:

"Wonderful Team"

I am passionate to work with kids and, at the same time, I have my wonderful team who is helping me a lot. I am fortunate to be part of an amazing team that helps kids and changes lives. Thank you for this opportunity!

"Professional Growth"

My position has provided me terrific opportunities for professional growth. I greatly admire my dedicated, hard-working co-workers and appreciate the opportunity to work alongside them.

"So Thankful"

I absolutely love my job and being able to work with children is something I enjoy doing! My supervisor and co-workers are amazing and just all around am so thankful to work for Family Service Lincoln.

"Great Opportunity"

As a college student, Family Service Lincoln allows a great opportunity to work with kids (which builds a professional experience) while working around your class schedule. It is so unbelievably nice to not be limited to work in retail or the food industry just because I am a student.