fbpx

တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤဟံၣ်ဃီဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၢၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

Safe at Home

တၢ်ပူၤဖျဲးလၢတၢ်ဆီၣ်လီၤပာ်လီၤဟံၣ်ဃီဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျၤဲအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤမၤစၢၤတၢ်ဒုးဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့တၢ်ဒီးအံးထွဲကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒ်ကတြီဟံၣ်ဃီတၢ်နးတၢ် ဖှီၣ် ဒီးပၢၤဃးဖိသၣ်အတၢ်ပူၤဖျးဲလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအ ပူၤန့ၢ်လီၤၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤမံၤတၢ် ပၢဆှၢရဲၣ် ကျဲၤအတၢ်ဆီၣ်ထွဲဒီး ဟံၣ် လဲတၢ် တိစၢၤမၤစၢၤဘၣ်တၢ် မၤစၢၤစ့ၢ်ကီးဆူၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်လဲလိာ်ခီဂာ်လိာ်သးအဂီၤဆူၣ် အဟံၣ် တအိၣ် ဃီတအိၣ်ဆူတၢ် ဆီလီၤ ပာ် လီၤ ဟံၣ် ဃီ ပသူဝဲ တၢ် ဂဲၤ လိသ့သးလၢအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ Rapid Re-Housing model. (ချ့သဒံးန့ၢ်ဘၣ်ဟံၣ်ဃီ တၢ် အဒိအတဲ)

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢသဂီၤ

ပမၤမနုၤ လဲၣ်

မၤသကိးတၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒ်ကပၢၤဃာ်ဖိသၣ်တဖၣ်အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဟံၣ်ပူၤး ဟ့ၣ်နီၤလီၤမၤစၢၤဟံၣ် လဲဒီးလၢတၢ်လဲအဂၤတဖၣ်တၢ် တိစၢၤမၤစၢၤဒ်ကတြီဆၢဟံၣ်ဃီတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အကတီၢ်းဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်လဲလိာ်ခီဂာ်လိာ်သးဆူဟံၣ် တအိၣ် ဃီတအိၣ်တုၤလၢ အိၣ် ဒီးဟံၣ်ဃီ လၢအအိၣ်ဂၢၢ် ဆိး ကျၢၤၣ်

1

ပမၤဒ် လဲၣ်

ပဒုး သ့ၣ် ညါပှၤလၢတၢ်အီၣ်လၢဂ့ၤ, သိၣ်လိနဲလိတၢ်ဘၣ်ဃၤ ဒီးတၢ်အီၣ် န့ၢ်ဂ့ၢ်န့ၢ်ဘါ,ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်ဒုး အီနုၢ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲ ဒီး ဟ့ၣ် ဂံၢ် ဟ့ၣ် ဘါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံအလုၢ်အလၢ်ဃုာ်ဒီး တၢ် သမံသမိး တၢ် ဒီးတၢ်ဆှၢထီၣ် တၢ် ဆူညါ တတီၤန့ၢ်လီၤၣ်

တၢ်ဘၣ် ထံး လိာ် အသး

ပမၤ တၢ် လၢအကျဲဧိၤ ကပူၤ ဧိၤလၢအအါန့ၢ် 200 ဟံၣ်လဲဒီး လၢတၢ်လဲအဂၤတဖၣ်တၢ် တိစၢၤ မၤ စၢၤလၢတလါတလါ, ဒီး ဟ့ၣ် နီၤ လီၤ မၤ စၢၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢအပၢဆှၢ တၢ် ဆီၣ် ထွဲ မၤ စၢၤလၢအအါန့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ 45 ဒူၣ်တလါတလါလီၤၣ် onth.

တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢတၢ်ကဒုးဘျးစဲ

Testimonials

Caring Professionals

Your caring and professionalism are a credit to you and your team.

Here For You

You are all angels without wings.

Amazing

နမ့ၢ်ပှၤလၢလီၤကမၢကမၣ် ဒီးယတဆၢလၢပှၤတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤကကဲပှၤမၤစၢၤယၤတၢ်ဂ့ၢ်ဘါ, နမ့ၢ်ပှၤလၢအသးဂ့ၤဒီးဃံလၤန့ၢ်လီၤ

Thank You

Thank you so much, you have touched my heart.

Appreciate Everything

ယပာ်လုၢ်ပာ် ပှ့ၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢနမၤလၢယဂီၢ် ဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၢ်လီၤ

Don’t Know Where I Would Be

မ့တမ့ၢ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤဘၣ်န့ၢ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢယကဘၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်ဘၣ်ၣ်

Changed My Life

This program has changed my life.

Rare

It’s rare to find someone who cares as much as you do.

Assistance

It has been such a blessing receiving assistance from you all.

ကွၢ် ထံသမံသမိးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲလၢအဂၤလဲ

ပိာ်မုၣ်, ဖိသၣ်ဆံး, ဒီးဖိသၣ်တဖၣ် (WIC)

Youth Development Program

သ ကဲး ပ ဝာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့

ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ