fbpx

တၢ် ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့, တၢ်မၤဘျုး, တၢ်ဆီထွဲမၤစၢၤ

WIC ဟ့ၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ် အဲၣ် ဒိးထ့ၣ်နဟ့ၣ်ဖိဃီဖိသးခုၣ်, အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံ, ဒီးဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်လီၤၣ် ပဟ့ၣ်နီၤလီၤမၤစၢၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်မၤဘျုးတဖၣ်, တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတၢ်သိၣ်လိနဲလိ, ဒုး အီနုၢ်တၢ်မၤစၢၤ, ဒီးတၢ်ဆီထွဲလၢနလိဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ ဒံးကပၢၤဃာ်နဟ့ၣ်ဖိဃီဖိအိၣ် ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံ ဒီးဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်န့ၢ်လီၤၣ်

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢနဂီၤၣ်

တၢ်လၢပမၤ

ပဂဲၤ ပျုၢ် ဂဲၤ ဆှးလၢကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံလၢမိၢ်ဒၢ,မိၢ်အသီတဖၣ်,ဖိသးစ့ အီ နုၢ် ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်န့ၢ်လီၤၣ်

1

ပမၤတၢ်ဒ် လဲၣ်

ပဒုး သ့ၣ် ညါပှၤလၢတၢ်အီၣ်လၢဂ့ၤ, သိၣ်လိနဲလိတၢ်ဘၣ်ဃၤ ဒီးတၢ်အီၣ် န့ၢ်ဂ့ၢ်န့ၢ်ဘါ,ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်ဒုး အီနုၢ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲ ဒီး ဟ့ၣ် ဂံၢ် ဟ့ၣ် ဘါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံအလုၢ်အလၢ်ဃုာ်ဒီး တၢ် သမံသမိး တၢ် ဒီးတၢ်ဆှၢထီၣ် တၢ် ဆူညါ တတီၤန့ၢ်လီၤၣ်

ဘၣ် ထံး လိာ် အသးလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအမၤ သကိး တၢ်လၢ

မၤဂံၢ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖျဲအတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်, တၢ်ဂံၢ်ထီၣ်လၢဖိ သၣ် အီ နုၢ်တၢ် မၤ လိ သ့ ထီၣ် သး, မၤဂံၢ်ထီၣ် တၢ် အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ တီၤ ပ တီၢ်, ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်ကတီၤသးအါထီၣ်လၢကၠိန့ၢ်လီၤၣ် ဖဲ 2020 ထဲတဂၤ ဧိ, FSL မၤစၢၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ 1,762 ဒူၣ်လၢ ဒိး န့ၢ်တၢ်တၢ် တိစၢၤ မၤ စၢၤတလါတလါအတီၢ်ပူၤန့ၢ်လီၤၣ်

မ့ၢ်ယဟ့ၣ်ဖိဃီဖိကြၢး ဝဲဘၣ် ဝဲဒီး တၢ် ဃုထၢဧ? မ့ၢ်ယကစၢ်ကြၢး ဝဲဘၣ် ဝဲဒီး တၢ် ဃုထၢဧါ?

Z

ဘၣ်အိၣ်ဖဲနံၣ်ဘြးစ်ကၣ်အပူၤ

Z

မိဒၢဝဲမ့တမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်လၢအအိၣ်ဖျဲအဖိဝံၤ, မ့တမ့ၢ်ဖိ သၣ် အီ နုၢ်ဒီး ဖိဒံဖိသၣ် လၢအအိၣ်တာ်ုယဲၢ်

Z

တၢ်ဟဲနုာ် ကြၢး ဝဲဘၣ် ဝဲဒီး တၢ် ဃုထၢမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးအကအံၤ Medicaid, SNAP, မ့တမံၢ် TANF

FAQs

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

မ့ၢ် WIC တၢ် သူၣ် ထီၣ် ခဲလၢာ်ဖဲလံခၢၣ်အံၤအဒ်သိးစ့ဧါ?

တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲခံတီၤလၢ ခၢၣ် စး ကရၢအလီၤဆီန့ၢ်လီၤး WIC ဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဒီး WIC လ့ခၢၣ် Lancaster ကီၢ် ရ့ၣ် ဝဲၤ ကျိၤၣ် တၢ်လီၢ် ခံတီၢ်အံၤအိၣ် ဒီး မူဖျၢၣ် ဒိ တၢ် လီၢ် တၢ် ကျဲလီၤၣ် ဒ်ကဃုတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအဘူးလီၤကတၢၢ် ဒီးနၤန့ၢ်, သူ NE WICဒီးပာ်လီၤန စံးနီၢ်ဂံၢ်ၣ် တၢ်လၢအဂ့ၢ်န့ၢ်, WIC အတၢ်လီၢ်န့ၢ်ဖဲလ့ခၢၣ်အပူန့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်မၤဘျုးလၢအဂ့ၤ ဒ် သိး သိးလီၤညည

ယ နုာ် လီၤ လၢ SNAP အတၢ်ရဲတၢ်ကျဲအဆၢကတီၢ်ဒ် သိး သိး ဒီး WIC သ့ဧါ?

မ့ၢ်, သ့လီၤ! SNAP အတၢ်ရဲတၢ်ကျဲအဆၢကတီၢ်ဒ် သိး သိး ဒီး WIC သ့ဧါ” မ့ၢ်, သ့လီၤည နမ့ၢ် နုာ် လီၤ လၢ SNAP အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲလီၤန့ၢ်န ကြၢး ဝဲဘၣ် ဝဲဒၣ် တၢ် လၢ WIC လီၤၣ် ကိးပဝဲတနံၤညါအံၤဒ်သိနကဆဲး လီၤနမံၤန့ၢ်လီၤ!!

တၢ်ဟဲနအတၢ်ပၣ်ပနီၢ်မနုၤ လဲၣ်နမ့ၢ်ကြၢး ဝဲဘၣ် ဝဲလၢ WIC အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲန့ၢ်?

If you and/or your children receive Medicaid, SNAP, or ADC, you automatically qualify for WIC. If you don’t participate in one of the programs previously mentioned, to find the WIC income guidelines click on NE WIC Income Guidelines to see if you qualify. Give us a call today to get signed up!!

ယနုာ် လီၤလၢ WIC အပူန့ၢ်ဧါယဟုးမ့ လီၤ တဲာ်န့ၢ်?

မ့ၢ်, WIC န့ၢ်မ့ၢ်ခဲလၢာ်လၢပှမိၢ် ဒၢအဂီၤ, ဒုး အီနုၢ်, ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဖျဲဖိဝံၤ, ဒီးဖိသး 5 နံၤဆူအဖိၣ်လၤၣ်ပိာ်မုၣ်လၢအဟုးမ့လီၤတဲာ်န့ၢ်, အဝဲဒၢကဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢ ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဖျဲဖိဝံၤဒီး နုာ် လီၤလၢ WIC အပူပှဲၤထီၣ်တၢ 6 လါအတီၣ်ပူဖဲဟုးလီၤ တဲာ်ဝံန့ၢ်လီၤၣ်

ယမ့မၤလီၤမၤဘၣ်ယပှ့ၤ တၢ်အခးတဘ့န့ၢ်, ယကဘၣ် မၤ န့ၢ်က့ၤတၢ်ပာ်ဒါ က့ၤကၣ်လၢအသီဒ် လဲၣ်?

နကဘၣ်လဲဖၣ်နလီၢ် က ဝီၤဝဲၤ ဒၢးလၢကမၤန့ၢ်က့ၤနခးလီၤၣ်

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

ယတၢ်မၤဘျူးအကၣ်တၢ်အိၣ်ဘၣ်, အဘၣ်မုနလဲ?

နတၢ်မၤဘျူးလၢနကၣ်ပူမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘၣ်န့ၢ်, ဆဲကျိကဝဲလၢ 402-441-8655. ပမၤစၢၤနလၢကဃ့ကွဲၢ်သ့ၣ်ညါသ့လီၤ! ပမၤစၢၤနလၢကဃ့ကွဲၢ်သ့ၣ်ညါသ့လီၤ!

လံာ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢယကဘၣ်လဲစိန့ၢ်လဲဖဲအလဲထ့ၣ်လီၤသးစိကတၢၢ်?

ဝံသးစူၤဟဲစိကီၢ်စဲၢ်တၢ်အုသးနမ့ၢ်တီၣ်ထီၣ်လၢနနီၤကစၢ်န့ၢ်, တၢ် ဟဲနုာ်တၢ်အုၣ်သး, နအိၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအတၢ်အုၣ်သးၣ် ဒံးနကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လၢနဟဲစိသ့ၣ်တၢ်ဖၣ်လၢလံာ်မၤနီၣ်မၤဃါအဂီၤန့ၢ် ဝံသးစူၤဆီၣ်လီၤဖဲ တၢ်အုသး မနုၤ လဲၣ်လၢယဟဲစိာ်သ?

မ့ၢ်ယလိၤဘၣ်လၢယကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ယတၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ဆီတလလဲ ဆူၣ် WIC စ့ဧါ?

မ့ၢ်, တၢ်ဆီၣ်တၢ်လဲတခါဂ့ၤတခါဂ့ၤလၢနတၢ်ဟဲနုာ်အဂီၤန့ၢ်အလိၤဝဲဒၣ်လၢတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ် မ့ၢ်နလီၤဘၣ် ဒံးလၢတၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ပာ်ပနီၢ်ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢနဟံၣ်ဖိဃီၤဖိမ့ၢ်ဒိး န့ၢ်ဘၣ် ဒံး SNAP မ့တမ့ၢ် ADC, မ့တမ့ၢ် ဖိသးန့ၣ်ဆဲး လီၤ အမံၤလၢ WIC န့ၣ်ဒိး န့ၢ်ဘၣ် Medicaid, ပတၢ်ကွၢ်နတၢ်ဟဲနုာ်လၢဘၣ်ခီၣ်ဖျိလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲတဖၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကဲထီၣ် ဒၣ် ဝဲလၢအ ကြၢး ဝဲဘၣ် ဝဲလၢနဂီၤလၢ WIC ပူၤလီၤၣ်

ယမ့ၢ်တမ့ၢ်ပှၤထံကီၢ်ဖိဘၣ်န့ၢ် ယတီၣ်ထီၣ် WIC သ့ဧ?

မ့ၢ်နတီၣ်ထီၣ်သ့လီၤၣ် တၢ်လၢနလိၤဘၣ်န့ၢ်မ့ၢ်ဝဲလံာ်မၤနီၤမၤ တၢ်အံၤအကဲဝဲလံာ်ဟးကီၢ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ် လၢတခီ ထံတခီကီၢ်အ တၢ်ပာ် ဖျါထီၣ် ပှၤ တဂၤ မ့ၢ် မတၤ ဒီး အကဲမနုၤလၢအ ဘၣ် တၢ် တူၢ် လိာ် အီၤ သ့ဒ်ၣ် အဂၤတခါတက့ၢ် ဆီလီၤအဖဲအံၤဒ် ကကွၢ်တၢ် ဃုထၢ တၢ်ပာ် ဖျါထီၣ် ပှၤ တဂၤ မ့ၢ် တၢ်လၢအဂုၤ

မ့ၢ်ယမၤန့ၢ်အါထီၣ်ဖိ သၣ် အ တၢ် နုၢ် ထံ က မူၣ်သ့ဧါယတၢ်မ့ၢ်တချုး လၢၤကွံာ်ဒံးလၢလါအံၤအလၢာ် ဒံးဘၣ်န့ၢ်သ့ဧါ?

WIC ,န့ၢ်မ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲလၢအမၤအါထီၣ်တၢ်, တလါလါအိၣ်သဲလၢနကဘၣ် ပှ့ၤအါထီၣ်တၢ် နုၢ် ထံ က မူၣ်လီၤၣ် ပဟ့ၣ်လီၤ အခွဲးလၢကဟ့ၣ်အါထီၣ်ပလီန့ၢ်လၢကတၢာ်လၢပှၤ ကိးပဝဲ ဒ်ကမၤလီၤတ့မ့ၢ်နမၤန့ၢ်ဘၣ်စ့ဧါလၢတၢ်အါလီၤကတၢာ် မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါဧါနသူဝဲ SNAP သ့လီၤလၢက ပှ့ၤတၢ် နုၢ် ထံ က မူၣ်စ့ဧါ?

တူၢ်လိာ်ပှၤ ကွၢ် ထ ွဲတၢ်ဖိခဲလၢာ်လီၤ

ပတဲဘၣ်ဃးမိၢ်တဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ပဟ့ၣ်နီၢ်လီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢပှၤတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤလီၤ(မၤတၢ်မ့ဂ့ၤတမၤတၢ်ဘၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤလီၤ) လၢအကွၢ်ထွဲဖိသၣ်လီၤၣ် တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီးပၢ်တဖၣ်, ဖံဖု, မိၢ် ပၢ် ကွၢ်ထွဲန့ၢ်ပှၤဖိ, မိၢ် ယၢ် ပၢ် ယၢ်, ဒီးပှၤ ကွၢ် ထွဲတၢ်န့ၢ်လီၤၣ်

ဟ့ၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဟ့ၣ်မၢၤစၢၤ WIC အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲသ့တဖၣ်

Mill Towne
501 S 7th St.

Phone: (402) 441-8655
Fax: (402) 441-6466
M-F: 8:00am – 4:30pm
2 Saturdays per Month 8:00am – 12:00pm

First United Methodist Church
2730 North 50th
(402) 441-8655
One Friday a month

Southern Heights Presbyterian Church
5750 S 40th ST

(402) 441-8655
One Thursday a month

လၢအဂၤအမဲာ်ညါတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်

FAQs

ဟံၣ်ဖိဃီဖိဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ WIC Facebook Page

Nebraska WIC အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ Website

WIC ပှၤ လၢအနုာ် လီၤ မၤ သကိး အတၢ် ဒိ ကွဲၤ ဟူ ဖျါ တၢ် ရဲၣ် တၢ် ကျဲၤ

ဟံၣ်ဖိဃီဖိဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ WIC Facebook Page

Nebraska WIC အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ Website

WIC ပှၤ လၢအနုာ် လီၤ မၤ သကိး အတၢ် ဒိ ကွဲၤ ဟူ ဖျါ တၢ် ရဲၣ် တၢ် ကျဲၤ

တၢ် ဃ့ထီၣ် တၢ် သ့ၣ် ဆၢဖး ကတီၢ် လၢကထံၣ် လိာ် သး အဂီၢ် ဒီး WIC

ပိာ်ထွဲ တၢ် အပ တီၢ်သ့တဖၣ်အံၤလၢနတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်အဂီၢ်

အပတီၢ်နီၤဂ့ၢ် 1 ဆၢတဲာ်ဖဲလဲ အကလုာ်လၢနလိၣ်ဘၣ်လၢနတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်

1) လံာ်အုၣ်သး-မ့ၢ်နမ့ၢ်ပှၤသီၣ်လၢ WIC အပူဧါ? လၢအပူကွံာ်န မၤ န့ၢ် WIC စံဧါဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤနတန့ၢ်ဘၣ် WIC အတၢ်မၤဘျုးလၢနဂီၤ ဒီး နဖိအဂီၤလၢဘၣ်ဧါ?

2) တၢ်မၤသီၣ်ထီၣ်က့ၤလံာ်အုၣ်သး-မ့ၢ်န ဒီးနဖိ(သ့ၣ်တဖၣ်) အိၣ် ဒီး WIC လၢန ဘြစကၣ်အပူအ့ၤ ဒီးမ့ၢ်အပှဲၣ်ထီၣ်တနံၤလံဧါဖဲပကွၢ် တၢ် ပာ် ဖျါထီၣ် တၢ် ကွဲး နီၣ် ကွဲး ဃါလၢနဂီၤဒီးနဖိဂီၤဧ? မ့ၢ်နတချုး န့ၢ်နတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်လၢနကဘၣ်ဟဲထံၣ်လီၤသးလၢဝဲၤဒၢးဧါ?

3) တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်သိၣ် လိနဲၣ် လိတၢ်– မ့ၢ်နဟဲဖဲဖဲအံၤလီၤဧါလၢတၢ်မၤလီၤလၢအလီၤခ့ကတၢၢ်ဒီးလိၤဘၣ်လၢတၢ်သ မံ သမိး ဒီးပှၤဘၣ်ဃၤဒီးနဖိအတၢ်အိၣ်သးဧါ? မ့ၢ်နတန့ၢ် ဘၣ်နတၢ်မၤဘျုးအကၣ်ဘၣ် ဒီးတၢ်ချးန့ၢ်ဘၣ်ပတၢ်ဆဲကျိဘၣ်ဧါ?

4) WIC တၢ် စိာ် ခီ တၢ်-အခဲအံၤမ့ၢ်နမၤန့ၢ်ဘၣ် WIC အတၢ်မၤဘျုးလၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤ ဒီးနဟဲသုးနသးဖဲအံၤလၢနံၣ် ြဘးစ်ကၣ်အပူဧါ?

5) တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ် ကွၢ် ထွဲတၢ်“ တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ်ကွၢ် လုၢ် ဒိၣ် ထီၣ်– မ့ၢ် ဒိး န့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်လၢဖိသးတဂၤအံၤလၢအ ဒိး န့ၢ် WIC အံၤဧါ? ဖိးသးလၢအအဒိး န့ၢ် WIC အံၤ မ့ၢ်နမ့ၢ် မိၢ် ပၢ် လၢအလုၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ပှၤ အဖိဧါ?

6) တၢ်အီၣ်အတၢ် ဘိၣ်ဆီတလဲသး– အခဲအံၤမ့ၢ်နန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤဘျုးလၢနဂီၤဒီး နဖိအဂီၤဧါဒီးလိာ်ဘၣ်လၢကဆီတလဲတၢ်မၤဘျုးလၢန ဒိး န့ၢ်ဘၣ်ဧါ?

တၢ်သ့ဆၢဖးအကတီၣ်အံၤကယံၤဝဲ 45မံး နံး ှု 15 မံး နံး အါထီၣ် လၢဖိသးတၢ်ဂၤတဂၤအဂီၤလီၤ

အပတီၢ်နီၤဂ့ၢ် 2: ပာ်ဖှိၣ် လံာ်မၤ နီၣ် မၤ ဃါလၢနတၢ်သ့ဆၢဖးအကတီၢ်

တၢ် ကွဲး နီၣ် ကွဲး ဃါ လၢပှၤ လိၣ် ဘၣ် အီၤ လီၤ တံၢ်လၢတၢ်သ့ဆၢဖးကတီၢ်လၢကထံၣ်လီၤသးအဂီၤ တၢ်လၢနကဘၣ်ဟဲစိာ်-

 1. တၢ်လၢပှၤတူၢ်လိာ်အီၤ တၢ်ပာ် ဖျါထီၣ် ပှၤ တဂၤ မ့ၢ် မတၤ ဒီး အကဲမနုၤလၢနဂီၤဖိသးတဖၣ်အဂီၤ
 2. တၢ် ပာ် ဂၢၢ် ပာ် ကျၢၤ တၢ် အိၣ် ဆိး လီၢ် ကျဲ
 3. တၢ် ပာ် ဂၢၢ် ပာ် ကျၢၤ တၢ်ဟဲ နုာ်

လိာ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဧါ? ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤကထံၣ် တၢ် ကွဲး နီၣ် ကွဲး ဃါလၢပှၤတူၢ်လိာ်တဖၣ်

အပတီၢ်နီၤဂ့ၢ် 3: တၢ် ဃ့ထီၣ် တၢ်သ့ဆၢဖၣ်ကတီၢ်ဖဲအဖီလာ်

1
2

ကီၢ် စၢဖှိၣ်တၢ် တကွၢ် မဲာ် တၢ်အ လံာ် ပာ် ဖျါလၢအ

In accordance with federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex (including gender identity and sexual orientation), disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity.

Program information may be made available in languages other than English. Persons with disabilities who require alternative means of communication to obtain program information (e.g., Braille, large print, audiotape, American Sign Language), should contact the responsible state or local agency that administers the program or USDA’s TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TTY) or contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339.

To file a program discrimination complaint, a Complainant should complete a Form AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form which can be obtained online at: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, from any USDA office, by calling (866) 632-9992, or by writing a letter addressed to USDA. The letter must contain the complainant’s name, address, telephone number, and a written description of the alleged discriminatory action in sufficient detail to inform the Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR) about the nature and date of an alleged civil rights violation. The completed AD-3027 form or letter must be submitted to USDA by:

 1. mail:
  U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410; or
 2. စဲးကွဲး ဒိဆှၢလံာ်:
  (833) 256-1665 or (202) 690-7442; or
 3. email:ဆှၢလီၤလံာ်ပရၢ:
  [email protected]

တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ခွဲးယာ်ဂ့ၤဘၣ်လၢအအိၣ် ဒီးတၢ်ကရၢကရိန့ၢ်လီၤၣ်

05/05/2022

ကွၢ် ထံသမံသမိးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲလၢအဂၤလဲ

သးစၢ်အတၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ကယီကယီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

သ ကဲး ပ ဝာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့

ဖိသၣ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်ရဲၣ်တကဲျၤ

တၢ် ဆီလီၤ ပာ် လီၤ ဟံၣ် ဃီဒီးတၢ်ဆီထွဲအတၢ်ဟ့ၣ် တၢ် မၤ စၢၤ