fbpx

ဆဲး ကျိးပှၤ

Let’s Talk

Please complete the information below and we’ll reach out to you. We’re happy to help!

need more information about our programs?

ပိာ်မုၣ်, ဖိသၣ်ဆံး, ဒီးဖိသၣ်တဖၣ် (WIC)

Youth Development Program

သ ကဲး ပ ဝာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့

ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ

တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤဟံၣ်ဃီဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၢၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ