fbpx

ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ

View Classes

တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဒီးတၢ်ဟ့ကဒါက့ၤစ့

ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ (CCFP) ဟ့ကဒါက့ၤစ့လၢပှၤမၤစၢၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ်လၢဟံၣ်အပူၤလၢအဟ့လီၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဒီးကိၣ်တဖၣ်လၢပှၤဖိသၣ်လီၤၣ်ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲအံၤမၤတ့လံဖဲ 1968 တၢ်ဟ့့ကဒါက့ၤစ့လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိပှၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တဖၣ်လၢအတၢ်အီၣ်အအပှ့ၤတနီၤန့ၢ်လီၤၣ်

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢသဂီၤ

တၢ်လၢပမၤတဖၣ်

ပဒုးထီၣ်ဒုးထီတၢ်အီၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချံအတၢ်အီၣ်တၢ်အီဖိသၣ်အတၢ်ကူဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်ဆီထွဲ

1

ပမၤတၢ် ဒ် လဲၣ်

ပမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကဟုကယာ်ဒီးပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တဖၣ်လၢအစဲၣ်နီၤန့ၣ်လၢအဟ့ၣ်နီၢ်မၤစၢၤဟ့ၣ်ကဒါက့ၤစလၢတၢ်အီၣ်အဂီၤ,တၢ်သိၣ်လိ,ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ၣ်

တၢ်ဘၣ် ထံး လိာ် အသး

တၢ်အီၣ်လၢအန့ၢ် ဂံၢ် န့ၢ် ဘါ ပှၤအံၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ် နီၤ လီၤ မၤ စၢၤလၢဖိသးတဖၣ်လၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအိၣ် 3+ တကကွဲၢ်န့ၢ်လီၤ

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကဒါက့ၤစ့ပာ် ပနီၣ် တၢ် အလုၢ် အပှ့ၤ

ဖဲအဖၢလၤအံၤမ့ၢ်တၢ်အီၤ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကဒါက့ၤပာ် ပနီၣ် တၢ် အလုၢ် အပှ့ၤၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ပျဲလီၤဖဲ လါယူၤ လံၤတနံၣ်တဘျီ
July 1, 2022 – June 30, 2023

97

Tier I Tier II
Breakfast $1.66 $1.66
Lunch and Supper $3.04 $3.04
Snack $0.97 $0.97

 

တၢ်မၤဘျုးဟ့ၣ်လီၤခီဖျိလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်မၤစၢၤဖိသၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲး

  • လီၢ်ကဝီၤ,ပှဲၤဒီးတၢ်ကဟုကယာ်,ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢအတၢ်လၤဲခီဖျိအိၣ်တဖၣ်လီၤ
  • လၢအကလီတနံၣ်တဘျီလၢတၢ်မၤနီၤလံာ်နံၣ်လံာ်လါ
  • လၢအကလီလၢတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂ့ၢ်န့ၢ်ဘါဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးတၢ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့
  • လၢအတလီလၢတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဲသကိးတၢ်တဖၣ်လီၤ
  • လံာ်ဖီအီၣ်တၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအပီးအလီတဖၣ်
  • ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤစ့ခီဖျိလၢခၠဲးမ့တမ့ၢ်တၢ်ပာ်လီၤလိၤလိၤ
  • အခ့ျဒီးအညီလံာ်မၤပှဲၤတၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်တဂ့ၢ်လၢအ့ထၢၣ်နဲး
  • တၢ်မၤလိမၤဒိးအတၢ်သိၣ်လိလၢဟံၣ်ဃီအပူၤ
  • လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၣ်ဘါအတၢ်နဲၣ်
  • ဒီးအါမး,အါန့ၢ်အါမး

ဖိသၣ်တဖၣ်

တၢ်သိၣ်လိလၢအါန့ၢ်1ဝဝဝှုပှၤဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်တဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤစ့လၢတၢ်အီၣ်အပှ့ၤစ့ဒီၤလၤ

ဖိသၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဟ့ၣ်မၤစၢၤလၢ85ကီၢ်ရ့ၣ်လီၤ

လံာ်ဒီးတၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

WIC အတၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ပာ်ပနီၢ်

Direct
Deposit
Form

တၢ်ဟဲနုာ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ကရၢကရိပှၤဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်

တၢ်ဟဲနုာ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးမိၢ်ပၢ်

Provider Handbook

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်အဂီၤ,ဝ့ၣ်သးစူဆဲကျၢဘၣ်ပှၤဖဲ 1-800-642-6481 မ့တမ့ၢ် ဆှၢလီပရၢ ဒီး ပှၤဖဲ [email protected].

Federal Non-Discrimination Statement

In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, religious creed, disability, age, political beliefs, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA.

Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in languages other than English.

To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) found online at: How to File a Complaint, and at any USDA office, or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by:

(1) mail: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; or

(3) email: [email protected].

တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်ခွဲးယာ်ဂ့ၤဘၣ်လၢအအိၣ် ဒီးတၢ်ကရၢကရိန့ၢ်လီၤၣ်

ကွၢ် ထံသမံသမိးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲလၢအဂၤလဲ

ပိာ်မုၣ်, ဖိသၣ်ဆံး, ဒီးဖိသၣ်တဖၣ် (WIC)

Youth Development Program

သ ကဲး ပ ဝာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့

တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤဟံၣ်ဃီဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၢၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ