fbpx

ပှၤသးစၢ်အတၢ် လဲၤ ထီၣ် လဲၤ ထီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ

ပှၤ တစိၤလခါ ဆူညါ

ပှၤသးစၢ်အတၢ် လဲၤ ထီၣ် လဲၤ ထီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲန့ၢ် မၤသကိးဃုာ် ဒီးကၠိတဖၣ်,ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒီး တၢ် လီၢ် လၢအဘူး ဒီး မၤ န့ၢ် မၤ လဲၢ် ထီၣ် တၢ် မၤ လိမၤ ဒိး တၢ် ခွဲး ဂ့ၤ ယာ်လၢအိၣ် ဒီး ခိၣ် ဃၢၤ တၢ် အိၣ် သး လၢတၢ်ပူၤဖျဲး အ ဖၢ မုၢ်မၤစၢၤတၢ်တ့ထီၣ် ပှၤအဝၢ လၢအ ဂံၢ်ဆူၣ်တဖၣ်လီၤၣ်

– ဟံၣ်ဖိဃီဖိ လံာ် ဟံး ဃာ်

– မိပၢ်လၢအသီအတၢ် ဆဲး လီၤ မံၤ

မိၤပၢ် ပဲတြီ

မိၤပၢ်ပဲတြီ တၢ် ကွၢ် ကဒါ က့ၤတၢ်

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢသဂီၤ

တၢ်လၢပမၤတဖၣ်

ဟ့ၣ် နီၤ လီၤ မၤ စၢၤသးသုမူလၢအယံၤ တၢ်မၤ လိမၤ ဒိးအတၢ်ခဲွးတၢ်ယာ် ဒီးမၤသကိးတၢ် ဃုာ် ဒီးကၠိတဖၣ်,ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒီး တၢ် လီၢ် လၢအဘူး လၢပှၤလၢအအိၣ် ဝဲဆိး ဝဲ ဒီး ဒုး ထီၣ် ဒုး ထီပှၤသးစၢ်အတၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ကယီကယီ ဒီး ပှၤအဝၢ လၢအဂံၢ်ဆူၣ်န့ၢ်လီၤၣ်

1

ပမၤတၢ် ဒ် လဲၣ်

ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်စူးကါတၢ် တချုးကၠိတီဒီး ကၠိအလီၢ်ခံအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ, ပှၤတဝၢအတၢ် မၤ လိမၤ ဒိးအလီၢ်ခၢၣ်သး, ဒီး တၢ် ကိၢ် ခါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲတဖၣ်ၣ်

တၢ်ဘၣ် ထံး လိာ် အသး

ဖိသး 2500+ဒီးသးစၢ်တဖၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒၣ် တချုးကၠိထီၣ် ဒီး အလီၢ် ခံၣ် ဒီးတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဂ့ၢ်တံၢ် လီၤ ဆဲး

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဟ့မၤစၢၤလၢလံခၢၣ်မ့ၢ်အအိၣ် ဒီးတၢ်ပူၤ ဖျဲး ဒီး တၢ် သူၣ် ပိၢ် သး ဝးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ ပှဲၤဒီး တၢ်သးခုၣ် ဒီးတၢ်သိၣ်လိၣ်လၢကဲထီၣ် တၢ် အသီသ့ခီၣ်ဖျိတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲဒီး တၢ် ပၣ် ဃုာ် လၢ တၢ် အ ကျါကိးဆၢကတီၢ် အိၣ်ဃၤဒီးတၢ်သူၣ် ထီၣ် အ ပူၤဒီးတၢ်ပျှီပူၤတၢ်လိာ် ကွဲအလီၢ်လၢအဂ့ၤ ကဲၣ် ဆိးလီၤ, ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲယာ်လၢ အက ဃု ထံၣ် သ့ၣ် ညါ တၢ်တၢ် ဟူး တၢ် ဂဲၤဒီး တၢ် သူၣ် ဝံၣ် သး ဆၢလၢအဒိၣ်အတၢ်လိာ်ကွဲတထၣ်လီၤၣ် ပသူတၢ်လၢအကြၢး ဝဲဘၣ် ဝဲတၢ် မၤ လိမိၢ် ပှၢ်လၢ အသးနံၤအဒူၣ် တခါစုာ် စုာ်ဒ်ကမၤနီၣ်ဘၣ် တၢ် အပတီၢ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်လၢအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဒီးအတၢ် ဒိၣ် ထီၣ် ကယီကယီန့ၢ်လီၤၣ်

ဟ့ၣ် လီၤ တၢ် မၤပလၢပှၤလၢ စဲၣ် နီၤလၢအ အၢၣ် လီၤ တူၢ် လိာ် လၢအသ့ၣ် ညါ ပှၤ တဂၤ စုာ် စုာ်အတၢ်လီၤဆီတဖၣ်လၢပှၤဖိသၣ်တဖၣ်အကျဲ ဒီးမၤ ကဲထီၣ် ခိၣ် ဃၢၤ တၢ် အိၣ် သးလၢအပျဲဖိသၣ်တဖၣ် မၤ ဒိၣ် ထီၣ် ထီထီၣ် တၢ်လၢအစၢ် ဒၣ်ဝဲ ခီၣ် ခါ တခါ ခီဖျိလၢတၢ် လၢအဟူး ဂဲၤ လၢတၢ် ဟး ဃုသ့ၣ် ညါ တၢ်ၣ် ဖိသၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ပှၤလၢအ ပၣ် ဃုာ် ပှၤလၢအကျဲလၢ တၢ် ဟူး တၢ် ဂဲၤဖတၣ်လၢအ ဘၣ် သဂၢၢ် လိာ် သးလၢအသ့ဝဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်လၢအတၢ်ထီၣ်ထီထီၣ်အကျဲခဲလၢာ် ပာ်ဃု ဒီး လၢအဘၣ် ဃး ဒီး တၢ် သး ဂဲၤ,တၢ် ရ့လိာ် မၤ သကိး တၢ်,ဒီးကူၣ် သ့ဖး ဘၣ် အလၢအပှဲၤၣ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟ့ၣ် တၢ် မၤ စၢၤ ပှၤသးစၢ်အ တၢ် လဲၤ ထီၣ် လဲၤ ထီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်

 • Adams Elementary School
 • Beattie Elementary School
 • Cavett Elementary School
 • Eastridge Elementary School
 • Dawes Community School
 • Fredstrom Elementary School
 • Goodrich Community School
 • Hill Elementary School
 • Holmes Community School
 • Humann Elementary School
 • Huntington Community School
 • Kloefkorn Elementary School
 • Maxey Elementary School
 • Meadow Lane Elementary School
 • Morley Elementary School
 • Prescott Community School
 • Riley Community School
 • Rousseau Elementary School
 • Saratoga Community School
 • Sheridan Elementary School
 • Saint Michael Catholic School
 • West Lincoln Community School

ကွၢ် ထံသမံသမိးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲလၢအဂၤလဲ

ပိာ်မုၣ်, ဖိသၣ်ဆံး, ဒီးဖိသၣ်တဖၣ် (WIC)
သ ကဲး ပ ဝာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့
ဖိသးအတၢ်ကွဲၢ်ထွဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ
တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤဟံၣ်ဃီဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၢၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ